Regulamin portalu

§1 Definicje

 1. Album – funkcjonalność Portalu umożliwiająca Twórcom publikowanie Treści nieobjętych Subskrypcją. Czasowy dostęp jest przyznawany Użytkownikowi za odrębną opłatą;
 2. Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań na Portalu dostępny na Portalu przy użyciu Loginu oraz hasła po uprzedniej Rejestracji;
 3. Login – indywidualny ciąg znaków ustalonych przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający jego identyfikację na Portalu;
 4. Operator – podmiot będący właścicielem Portalu, tj. z siedzibą w Redzie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  która jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Operator Płatności – podmiot odpowiedzialny za świadczenie usług płatniczych dokonywanych w ramach Portalu;
 6. Opłaty – wnoszone przez Użytkowników płatności za Subskrypcję oraz dobrowolne wpłaty na rzecz Twórców („Napiwki”) dokonywane w celu wspierania ich działalności;
 7. Portal – portal internetowy dostępny pod domeną mystars.pl administrowany przez Operatora i przeznaczony do świadczenia Usług;
 8. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikiem – Polityką prywatności (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną);
 9. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta, w ramach której podawane są dane osobowe osoby dokonującej czynności w zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu oraz ustalany jest Login i hasło;
 10. Serwis Snapchat – aplikacja i usługa oferowana przez podmiot trzeci (Snap Group Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii);
 11. Subskrypcja – czasowy, odpłatny dostęp do Treści opublikowanych na Tablicy;
 12. Tablica – funkcjonalność Portalu umożliwiająca Twórcom publikowanie Treści w sposób nieodpłatny bądź odpłatny w ramach Subskrypcji;
 13. Treści – wszelkie dane dostarczane przez Twórcę w formie cyfrowej publikowane na Tablicy oraz w Albumach;
 14. Twórca – Użytkownik posiadający uprawnienia do publikowania Treści w Albumach oraz na Tablicy;
 15. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem;
 16. Usługi – usługi świadczone przez Operatora drogą elektroniczną obejmujące umożliwienie Twórcom publikowania Treści i uzyskanie dostępu do tych Treści przez Użytkowników; Operator jest dostawcą usług hostingowych dotyczących Treści;
 17. Usługi Płatnicze – usługi oferowane przez Operatora Płatności;
 18. Użytkownik –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, posiadająca Konto;

§2 Postanowienia wstępne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie rodzaju, zakresu i warunków świadczenia Usług przez Operatora w ramach Portalu.
 2. Podstawą świadczenia Usług przez Operatora jest Umowa, do której zastosowanie mają Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed Rejestracją.
 4. W przypadku gdy dla szczególnej usługi ustanowione zostaną odrębne warunki, mają one pierwszeństwo przed warunkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.

§3 Prawa autorskie i inne prawa wyłączne

 1. Prawa autorskie do Portalu przysługują Operatorowi, a prawa autorskie do Treści należą do Twórców je publikujących lub innych wskazanych osób.
 2. Z chwilą zamieszczenia przez Twórcę Treści podlegających ochronie jako przedmiot prawa autorskiego Twórca udziela Operatorowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji (licencja) na wykorzystanie ich w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności Portalu, jak również, w celach marketingu i promocji działalności Portalu. Operator jest uprawiony do udzielania dalszych licencji. Licencja obejmuje wszelkie niezbędne do wskazanych celów pola eksploatacji w szczególności publiczne udostępnianie Treści w Portalu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet).
 3. W przypadku skierowania przeciwko Operatorowi roszczeń związanych z naruszeniem praw wyłącznych przysługujących osobom trzecim przez opublikowanie Treści, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, Twórca który opublikował te Treści zobowiązuje się do współdziałania z Operatorem przy wyjaśnieniu zasadności roszczeń.
 4. W przypadku ustalenia, że Treści opublikowane przez konkretnego Twórcę naruszają prawa wyłączne osób trzech, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, Twórca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Operatora wszelkich kosztów poniesionych z tego tytułu przez Operatora, w szczególności odszkodowań, zadośćuczynień, kosztów publikacji oświadczeń, kosztów postępowań sądowych.
 5. Twórca publikując Treści oświadcza i gwarantuje Operatorowi, że posiada niezbędne prawa do takiego posłużenia się tymi Treściami, w tym udzielenia Operatorowi licencji, o której mowa w Regulaminie. Twórca gwarantuje, że posłużenie się przez niego Treściami w ramach Portalu, w tym udzielenie licencji, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
 6. Użytkownik nie nabywa za pośrednictwem Portalu majątkowych praw autorskich lub innych praw wyłącznych do Treści publikowanych przez Twórców nawet po opłaceniu Subskrypcji, dostępu do Albumu lub przekazania za pośrednictwem Portalu dobrowolnej wpłaty na rzecz Twórcy.
 7. Operator ma prawo zamieszczać na Portalu treści reklamowe.
 8. W przypadku gdy Treści zawierają wizerunek osób innych niż Twórca publikujący te Treści, Twórca gwarantuje, że posiada niezbędny tytuł prawny do wykorzystania wizerunku takich osób przez jego publikację na Portalu.
 9. Operator jest uprawniony do weryfikacji uprawnienia do rozpowszechnienia wizerunku przez zażądanie wskazania konkretnej podstawy prawnej bądź dokumentu stanowiącego podstawę rozpowszechniania wizerunku.
 10. Postanowienia ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do elementów Treści objętych innymi prawami wyłącznymi, a w szczególności majątkowymi i osobistymi prawami autorskimi, prawami pokrewnymi lub prawem ochronnego na znak towarowy.

§4 Warunki korzystania z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych przez Użytkowników:
  1. dysponowanie połączeniem z siecią Internet,
  2. posiadane urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet,
  3. posiadanie aktywnego konta poczty e-mail,
  4. posiadanie przeglądarki internetowej pozwalającej na przeglądanie stron internetowych, w tym z obsługą połączeń szyfrowanych SSL.
 2. Ponadto, w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu Użytkownik musi spełnić następujące warunki:
  1. dokonać Rejestracji,
  2. zaakceptować Regulamin, co następuje również przez przystąpienie do korzystania z Portalu,
  3. przestrzegać wszystkich postanowień Regulaminu, w szczególności dotyczących praw autorskich,
  4. aktualizować swoje dane osobowe w przypadku ich zmiany.
 3. Dokonując Rejestracji oraz korzystając z Portalu Użytkownik powinien stosować niezbędne środki bezpieczeństwa związane z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności:
  1. upewnić się czy połączenie z Portalem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole – https:// - w szczególności logując się do Portalu i dokonując płatności,
  2. nie zapisywać hasła do Konta ani nie udostępniać go osobom nieupoważnionym,
  3. zgłaszać Operatorowi wszelkie przypadki nietypowego działania Portalu, a w szczególności nietypowe wiadomości elektroniczne, żądania podania danych dostępowych czy nieoczekiwane żądania zapłaty,
  4. unikać korzystania z Portalu za pośrednictwem publicznie dostępnych komputerów i innych urządzeń.

§5 Proces rejestracji Użytkowników

 1. Rejestracja dokonywana jest przez wypełnienie dostępnego na Portalu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać wymagane dane osobowe, Login oraz hasło.
 2. Rejestracja jest nieodpłatna.
 3. Dokonując Rejestracji należy podać następujące dane osobowe:
  1. wiek,
  2. adres email,
  3. login.
 4. W przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji jako Twórcy oraz Użytkowników biorących udział (udostępniających swój kod) w programie partnerskim konieczne jest podanie niezbędnych danych rozliczeniowych, w szczególności numeru rachunku bankowego.
 5. Rejestracji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia i wyłącznie osoba pełnoletnia może być stroną Umowy.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji wieku Użytkowników rejestrujących się na portalu.
 7. Prawidłowe korzystanie z Usług możliwe jest jedynie po spełnieniu wszystkich wymagań technicznych. Operator nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w świadczeniu Usług powstałe w związku z niespełnieniem przez Użytkownika niezbędnych warunków.

§6 Treści

 1. Twórca może publikować Treści na Tablicy oraz w Albumach.
 2. Treści obejmują w szczególności materiały cyfrowe publikowane w formie grafik i zdjęć (m. in. pliki JPG, JPEG, PNG), plików dźwiękowych (m. in. MP3, FLAC), plików audiowizualnych (m. in. AVI, MPEG).
 3. Twórca decyduje, czy Treści publikowane na Tablicy będą dostępne odpłatnie czy nieodpłatnie. Dostęp do Treści odpłatnych publikowanych na Tablicy wymaga wykupienia przez Użytkownika Subskrypcji.
 4. Dostęp do Treści w Albumach jest zawsze odpłatny. Wykupienie Subskrypcji w zakresie umożlwiającym dostęp do Tablicy nie jest równoznaczny z uzyskaniem dostępu do Albumów, który należy opłacić odrębnie.
 5. Wysokość opłat za Subskrypcję oraz za dostęp do Albumów jest określana przez Twórcę.
 6. Twórca może również odpłatnie udostępnić Użytkownikowi Treści bez czasowego limitu dostępu. Wysokość opłaty za taki dostęp ustala Twórca.
 7. Twórca publikując Treści zobowiązany jest do opisania udostępnionych Treści w sposób odpowiadający ich rzeczywistej zawartości.
 8. Opublikowanie Treści przez Twórcę jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu wszelkie prawa do tych Treści, w szczególności majątkowe prawa autorskie w zakresie umożliwiającym wykorzystanie Treści na Portalu.
 9. Użytkownik jest uprawniony wyłącznie do zapoznania się z Treściami. Użytkownik, również po uzyskaniu dostępu do Treści odpłatnych, nie jest uprawniony bez zgody Twórcy udzielonej w sposób określony właściwymi przepisami w szczególności do rozpowszechnia Treści, ich zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu w dowolnej formie.
 10. Twórca może udostępnić Użytkownikom możliwość zakupu dostępu do swoich Treści publikowanych w Serwisie Snapchat na czas określony lub bezterminowo. Warunki, w szczególności wysokość opłaty i czas dostępu, określa Twórca. Dostęp o charakterze bezterminowym nie jest równoznaczny z zobowiązaniem do udostępniania nowych Treści.
 11. Twórca zobowiązany jest do precyzyjnego opisania rodzaju, zakresu i sposobu udostępniania swoich Treści w Serwisie Snapchat za daną opłatę.
 12. Użytkownik opłacając dostęp do Serwisu Snapchat zgadza się na niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia usługi rezygnując tym samym z prawa do odstąpienia od umowy w tym zakresie (zakup nie podlega zwrotowi). Twórca zobowiązany jest aktywować dostęp do usługi w Serwisie Snapchat nie później niż w terminie 3 dni od zakupu potwierdzając ten fakt na Koncie w panelu „Zarządzanie Snapchat”.
 13. Czas trwania dostępu do Serwisu Snapchat liczony jest od momentu potwierdzenia na Koncie udzielenia tego dostępu przez Twórcę.

§7 Działania niedozwolone

 1. Za działania niedozwolone uznaje się działania sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem, a w szczególności:
  1. publikowanie Treści naruszających majątkowe lub osobiste prawa autorskie osób trzecich bądź inne prawa wyłączne osób trzecich,
  2. publikowanie Treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym wszelkie przypadki bezprawnego wykorzystania wizerunku osoby trzeciej,
  3. publikowanie Treści o charakterze pornograficznym oraz jednoznacznie seksualnym, chyba że Treści takie będą dostępne odpłatnie,
  4. publikowanie Treści zawierających jakiekolwiek inne materiały sprzeczne z prawem (Treści o charakterze bezprawnym), w szczególności pornografię dziecięcą, odwołania do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz materiały propagujące faszyzm, nazizm oraz inne podobne ideologie,
  5. publikowanie Treści zawierających materiały rażąco drastyczne lub brutalne,
  6. publikowanie Treści zawierających dane osobowe osób trzecich,
  7. zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia Regulaminu oraz czerpanie korzyści z takich działań,
  8. uzyskiwanie dostępu do Treści z pominięciem konieczności uiszczenia opłat,
  9. udostępnianie Konta osobom trzecim,
  10. uzyskiwanie dostępu do Portalu przy pomocy środków automatycznych,
  11. wykorzystywanie Portalu do rozsyłania niezamówionych informacji handlowych (spam).
  12. rozliczanie się pomiędzy Użytkownikami za usługi realizowane za pośrednictwem Portalu z pominięciem Operatora oraz zachęcanie do takiego sposobu rozliczeń lub jakakolwiek forma promocji lub ułatwiania takiego sposobu rozliczeń,.
  13. przekazywanie numerów rachunków bankowych przy użyciu komunikatora dostępnego w Portalu,
  14. działania sprzeczne z zasadami Programu poleceń uregulowanego w Regulaminie.
 2. Działaniem niedozwolonym jest publikowanie na Portalu komentarzy:
  1. o charakterze wulgarnym lub obraźliwym,
  2. naruszających dobra osobiste osób trzecich – w szczególności dobre imię, wizerunek bądź tajemnicę korespondencji,
  3. wielokrotnie powtarzających się o identycznej lub podobnej zawartości pod tymi samymi Treściami lub odnoszących się do tego samego Użytkownika (spam), w szczególności gdy komentarze te zawierają informacje niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem działalności Portalu,
  4. zawierających treści reklamowe lub promocyjne, w tym linki lub adresy stron internetowych innych niż Portal,
  5. nieprawdziwych, pomawiających, przedstawiających zarzuty wobec innych Użytkowników,
  6. zawierających dane osobowe, numery rachunków bankowych, dane umożliwiające kontakt poza Portalem (np. numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania).

§8 Blokowanie Konta i kary

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów prawa, Operator może:
  1. Przesłać Użytkownikowi drogą elektroniczną żądanie zaniechania określonych działań lub usunięcia określonych Treści w odpowiednim terminie zagrożeniem zablokowania lub usunięcia Konta po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu (ostrzeżenie),
  2. czasowo lub trwale zablokować dostęp do konkretnych Treści bądź usunąć Treści niezgodne z Regulaminem (zawieszenie dostępu),
  3. czasowo lub trwale zablokować niektóre funkcjonalności Portalu przepisane do Konta (np. możliwość publikowania komentarzy, udostępniania Treści itp.),
  4. czasowo lub trwale zablokować Konto,
  5. usunąć Konto.
 2. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub innej wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze Treści, Operator uniemożliwi dostęp do tych Treści zawiadamiając o tym Twórcę.
 3. Działania określone w ust. 1 i 2 mogą być podjęte bez uprzedniego ostrzeżenia, jeżeli naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu ma charakter oczywisty. Za oczywiste naruszenie uznaje się m. in.:
  1. naruszenie potwierdzone orzeczeniem sądowym, również nieprawomocnym,
  2. opublikowanie Treści w sposób niewątpliwy naruszających prawa autorskie lub inne prawa wyłączne osób trzecich, w szczególności w sytuacji, gdy rzeczywisty podmiot tych praw jest powszechnie znany lub łatwy do ustalenia w oparciu o publicznie dostępne dane,
  3. publikowanie komentarzy w sposób niedozwolony Regulaminem lub o treści zabronionej Regulaminem lub bezprawnej z innego powodu, a w szczególności komentarzy, których przedmiotem są spory między Użytkownikami oraz komentarzy o charakterze spamu.,
  4. niewykazanie tytułu prawnego do rozpowszechnienia wizerunku wykorzystanego w Treści pomimo żądania wykazania takiego tytułu przez Operatora.
 4. Działalnie o którym mowa w ust. 1 lit. b) (zawieszenie dostępu) może być podjęte w szczególności w odniesieniu do Treści, do których prawa są przedmiotem toczącego się sporu między Użytkownikami lub między Użytkownikami a osobami trzecimi, niezależnie od tego na jakim etapie znajduje się ten spór.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przy użyciu Portalu praw autorskich osób trzecich Operator może naliczyć Twórcy karę umowną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej przez Twórcę za dostęp do materiału naruszającego prawa autorskie, nie mniej niż PLN 1.000,00. Naliczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość.

§9 Płatności

 1. Opłaty dokonywane są bezgotówkowo za pośrednictwem Operatora Płatności.
 2. Operator Płatności może doliczać prowizję do każdej płatności.
 3. Operator przyjmuje Opłaty na własny rachunek bankowy i przekazuje je na rachunek bankowy właściwego Twórcy w wybranej przez Twórcę za pośrednictwem panelu użytkownika częstotliwości, ale nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału.
 4. Operator może odmówić przekazana środków Twórcy – w całości lub w odpowiedniej części – w przypadku gdy udowodniono lub uprawdopodobniono, że Treści publikowane przez Twórcę są niezgodne z przepisami prawa lub z Regulaminem, a w szczególności gdy naruszają prawa autorskie lub inne prawa wyłączne osób trzecich. W takim przypadku Użytkownik, który wniósł taką Opłatę, może domagać się jej zwrotu dokonując stosownego zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Odmowa o której mowa w ust. 4 dotyczy:
  1. opłaty w ramach której Użytkownik uzyskał dostęp do materiałów o których mowa w ust. 4,
  2. dobrowolnej wpłaty na rzecz Twórcy („Napiwek”).
 6. W przypadku stwierdzenia, że wstrzymanie płatności na rzecz Twórcy nie było uzasadnione, Operator niezwłocznie wypłaci środki Twórcy.
 7. Dokonując wypłaty na rzecz Twórcy Operator dokona potrącenia należnej prowizji w wysokości 20% należności przysługującej Twórcy, chyba że z Twórcą ustalona została inna, indywidualna stawka. Z wypłaty mogą być potrącone również inne wymagalne należności przysługujące Operatorowi od Użytkownika.
 8. W przypadku stwierdzenia rozliczenia za usługi realizowane przez Portal z pominięciem Operatora, Użytkownik zobowiązany jest do uregulowania na rzecz Operatora dwukrotności kwoty jaka byłaby należna jako wynagrodzenie Operatora w przypadku realizacji płatności za pośrednictwem Operatora. W takiej sytuacji na żądanie Operatora Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego udostępnienia bankowego potwierdzenia płatności dla ujawnionej przez Operatora transakcji.
 9. W celu wyeliminowania przypadków prowadzenia rozliczeń za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu z pominięciem obowiązku rozliczeń przez Operatora, Operator może stosować specjalne mechanizmy (np. automatyczne ukrywanie czytelności numeru rachunku bankowego wpisywanego do komunikatora na Portalu).

§10 Program poleceń

 1. Operator może uznaniowo, według samodzielnie ustalonych kryteriów, przyznać aktywnemu Użytkownikowi indywidualny kod przeznaczony do udostępniania osobom trzecim (rodzinie, znajomym). Przez aktywnego Użytkownika rozumie się Twórcę lub Użytkownika, który posiada niezablokowane, niezawieszone, nieusunięte Konto na Portalu.
 2. Kod dostępny jest na Koncie Użytkownika.
 3. Osoba, której został udostępniony kod, może go aktywować w momencie swojej rejestracji jako Twórcy.
 4. Osobie, która udostępniła aktywowany kod przysługuje nagroda pieniężna w wysokości 7% wynagrodzenia zarejestrowanego z użyciem kodu Twórcy (z wyjątkiem kwoty zarobionej przez Twórcę w formie Napiwków) należnego w ciągu pierwszych 12 miesięcy od rejestracji Twórcy lub w innym okresie przypisanym do danego kodu (podstawa obliczenia wysokości nagrody jest wynagrodzenie po potrąceniu wynagrodzenia Operatora). Nagroda może być rozliczona przez potrącenie jej równowartości z wzajemnymi zobowiązaniami Użytkownika wobec Operatora.
 5. Prawo do nagrody jest nabywane, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  1. zarejestrowane zostanie Konto nowego Twórcy (wcześniej niezarejestrowanego) z użyciem kodu udostępnionego przez Użytkownika,
  2. Twórca zrealizuje transakcję za pośrednictwem Portalu udostępniając odpłatnie Treści, do których dostęp w jakiejkolwiek formie zostanie zakupiony przez innego Użytkownika,
  3. wynagrodzenie Operatora z tytułu w/w transakcji stanie się wymagalne w terminie 12 miesięcy od rejestracji Konta przez nowego Twórcę.
 6. Informacja o nabyciu przez Użytkownika prawa do nagrody udostępniana jest na Koncie.
 7. Użytkownik może uzyskać dostęp do kodu pod warunkiem uprzedniego przekazania przez Konto informacji wymaganych do wypłaty nagrody (dane rozliczeniowe, w szczególności numer rachunku bankowego).
 8. Wypłata nagrody nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika udostępniającego kod pod warunkiem, że na dzień wypłaty uprawniony Użytkownik posiada aktywne (tj. niezablokowane, niezawieszone, nieusunięte) Konto w Portalu. Wypłata nastąpi na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
 9. Użytkownik uprawniony do nagrody może w każdym momencie zażądać jej wypłaty.
 10. Odpłatne rozpowszechnianie kodu, w szczególności na portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych, jest zakazane.
 11. Użytkownik posiadający kod może go rozpowszechniać, w szczególności w sieciach społecznościowych.
 12. Korzyści z aktywowania kodu obejmują wyłącznie działania podjęte przez nowych Twórców, którzy wcześniej nie byli zarejestrowani.
 13. Kod może być udostępniany więcej niż jednej osobie. Operator może ograniczyć liczbę możliwych aktywacji jednego kodu, o czym Użytkownik będzie informowany na swoim Koncie.
 14. Operator w każdym czasie może wstrzymać możliwość udostępniania kodów za uprzednim 3-dniowym powiadomieniem.
 15. Twórca, który zarejestrował swoje Konto z użyciem kodu, w ciągu pierwszych 12 miesięcy od rejestracji nie może brać udziału w promocjach organizowanych przez Operatora.

§11 Odpowiedzialność

 1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakość Treści oraz ich zgodność z prawem i deklaracjami podmiotów innych niż Operator,
  2. jakiekolwiek ustalenia dokonane bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami inne niż określone w Regulaminie.
  3. sposób zbierania lub wykorzystywania Treści przez osoby trzecie w sposób nieuzgodniony z Operatorem,
  4. sposób działania, zakres gromadzonych danych i dostępność Serwisu Snapchat,.
  5. wykonanie zobowiązania Twórcy do udostępniania Treści w Serwisie Snapchat.
 3. Za prawidłową realizację płatności odpowiedzialność ponosi Operator Płatności.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za samodzielne rozliczenia należności publicznoprawnych wynikających ze świadczeń otrzymanych w związku z korzystaniem z Portalu.
 5. Operator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Portalu i nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Portalu.

§12 Reklamacje i spory

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Portalu oraz zakupionych Treści.
 2. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej Operatora: kontakt@mystars.pl.
 3. Reklamację dotyczącą funkcjonowania Portalu należy zgłosić w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, a reklamacje dotyczące Treści w terminie 48 godzin o uzyskania dostępu do tych Treści. Po tych terminach reklamacja będzie odrzucona.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. adres poczty elektronicznej do kontaktu z Użytkownikiem,
  2. jednoznaczne wskazanie Użytkownika składającego Reklamację,
  3. opis przedmiotu reklamacji,
  4. określenie oczekiwań co do sposobu rozpatrzenia reklamacji,
  5. datę zdarzenia uzasadniającego reklamację.
 5. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy naruszenia praw autorskich lub innych praw wyłącznych, należy ją uzasadnić uprawdopodabniając fakt naruszenia.
 6. Operator może wzywać Użytkownika do uzupełniania danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 7. Reklamacja niezawierająca danych pozwalających na identyfikację osoby składającej Reklamację lub nieuzupełniona pomimo wezwania Operatora pozostanie nierozpatrzona.
 8. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. W szczególnych przypadkach Operator może poinformować o innym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 9. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji będzie przekazana poczta elektroniczną na adres Użytkownika.
 10. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami powinny być rozstrzygane za pośrednictwem Operatora. Zabronione jest inicjowane sporów i ich zgłaszanie w formie publikowania oskarżeń o naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu w treści komentarzy na Portalu.
 11. Operator nie jest właściwy do rozpatrywania reklamacji dotyczących funkcjonowania serwisu Snapchat. O sposobie składania reklamacji w tym zakresie decyduje regulamin serwisu Snapchat.
 12. Operator zastrzega sobie prawo do potrącenia Twórcy zarobionej przez niego kwoty za zareklamowane materiały, jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną i Użytkownikowi zostanie przyznany zwrot środków.

§13 Dane osobowe

 1. Zasady, cel oraz sposób przetwarzania danych osobowych przez Operatora zostały określone w obowiązujących przepisach prawa, Regulaminie oraz Polityce prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu.
 2. Podanie wymaganych przez Operatora danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta oraz realizacji Umowy.

§14 Odstąpienie od Umowy

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia mają wyłącznie:
  1. konsumenci,
  2. osoby fizyczne zawierające Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (założenia Konta) przez złożenie stosownego oświadczenia.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usług mających charakter odpłatny, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, odbywa się wyłącznie na żądanie Użytkownika złożone za pośrednictwem Portalu. W przypadku odstąpienia od umowy po złożeniu takiego żądania – Użytkownik ponosi koszty Usług wykonanych na jego żądanie.

§15 Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Operator może przeprowadzać czynności związane z identyfikacją oraz weryfikacją Użytkownika, a także stosować inne środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku gdy skuteczne i zgodne z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zweryfikowanie Użytkownika będzie w ocenie Operatora niemożliwe lub utrudnione – Operator jest uprawniony do rozwiązania Umowy.
 3. Użytkownik i Operator mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, przy czym jeżeli Użytkownik ma opłaconą i aktywną Subskrypcję lub opłacony i aktywny dostęp do Albumu usunęcie Konta następuje z chwilą upływu okresu na jaki została wykupiona Subskrypcja lub dostęp do Albumu. Z chwilą rozwiązania Umowy przez Operatora Użytkownik nie może wykupić nowej Subskrypcji, ani dostępu do Albumu.
 4. Operator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku korzystania z Portalu w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem. Blokada Konta jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy.
 5. Usunięcie Konta następuje po rozliczeniu się Operatora z Użytkownikiem.
 6. Operator może usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu Umowy przez Operatora lub po dokonaniu blokady Konta na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 7. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

§16 Zmiany Regulaminu

 1. Operator z ważnych przyczyn może dokonać zmiany Regulaminu, o której powiadomi Użytkowników z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian przepisów,
  2. poprawę funkcjonalności Portalu,
  3. zwiększenie bezpieczeństwa Portalu,
  4. zmiany kosztów związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 3. Informacja planowanej zmianie Regulaminu i jej treści zostanie przekazana Użytkownikowi drogą elektroniczną oraz przez publikację nowego Regulaminu na stronie mystars.pl.
 4. Odrzucenie przez Użytkownika zmian Regulaminu jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta po uprzednim rozliczeniu się Operatora z Użytkownikiem. Odrzucenie zmian Regulaminu może nastąpić również przez usunięcie Konta przez Użytkownika.
 5. Brak odmiennego oświadczenia Użytkownika traktowany jest jako akceptacja zmian Regulaminu.
 6. Na stronie internetowej Portalu dostępna jest nieodpłatnie aktualna, jednolita wersja Regulaminu. Dopuszczalne jest pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu bez żadnych ograniczeń.
 7. Użytkownicy w relacjach między sobą nie mogą wiążąco w drodze własnych ustaleń modyfikować postanowień Regulaminu, niezależnie od formy tych ustaleń.

§17 Postanowienia końcowe

 1. Do stosunków dla których możliwe jest dokonanie takiego ustalenia, prawem właściwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie a wszelkie spory poddane są jurysdykcji sądów polskich właściwych miejscowo ze względu na siedzibę Operatora.
 2. Operator jest uprawniony do przeniesienia praw do Portalu na inny podmiot.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Portalu oraz w siedzibie Operatora.
 4. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.